Vi har her samlet en oversigt over, de oftest stillede spørgsmål om det at være garant i Sparekassen Thy. Mangler du svar på noget, der ikke fremgår her, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvad er garantkapital?

Garantkapital indgår i sparekassens egenkapital og er ikke omfattet af Garantiformuen.

Pengene er altså tabt, hvis Sparekassen Thy går konkurs.

Udbytte på din garantkapital

Den årlige tilskrivning af udbytte på din garantkapital sker den 1. april ud fra størrelsen af garantkapitalen i det forgående kalenderår.

Udbyttet på garantkonti vil blive fastsat af sparekassens bestyrelse og  offentliggjort i form af en rentepolitik.
 
Sparekassens repræsentantskab skal dog godkende udbetalingen, før den kan finde sted. Reglerne for garantkapital vil fremgå af sparekassens vedtægter

Den aktuelle rente fremgår af prislisten under Indlån/Garantkapital.

Hvordan kan jeg blive garant i sparekassen?

Du kan blive garant ved at indsætte mindst 1.000 kr. og højest 200.000 kr. som garantkapital.
Du kan kun oprette garantkapital i én afdeling/valgkreds.

Hvordan stemmer jeg til repræsentantskabet?

Der udsendes stemmeseddel til alle stemmeberettigede garanter. Stemmefristen er 15. november i valgåret.

Man kan afgive sin stemme elektronisk via tilsendte koder og hjemmesiden eller aflevere stemmesedlen i sparekassens afdelinger, ved garantmøderne, eller brevstemme.

Kan jeg deltage i garantmøde i en anden valgkreds end min egen?

Ja, du kan frit vælge garantmøde, så længe der er ledige pladser.

Hvad er Sparekassen Thys repræsentantskab?

Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed og vælges af garanterne.
Repræsentantskabet vælger medlemmer til sparekassens bestyrelse.

Hvad er stemmevægt?

Eksempel:

  • Et garantindskud på 10.000 kr. vægter med 10.
  • Et garantindskud på 5.000 kr. vægter med 5.

Stemmevægten kan højst være 20, selvom garantindskuddet er mere end 20.000 kr.
Stemmevægten fremgår af stemmesedlen, og hver enkelt kryds vægter med det anførte tal.

Er garantkapital bundet i sparekassen?

Sparekassens rentepolitik er, at garanternes indskud ikke skal være bundet. Garanterne kan til enhver tid indløse deres indskud.

Sparekassens bestyrelse  kan dog til enhver tid ændre rentepolitikken.

Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af garantstemmer ikke derved bringes under 1.000, såfremt garantkapitalen ikke bliver mindre end 1 mio. kr. og såfremt Sparekassens basiskapital ikke bliver mindre end kapitalkravet i henhold til lov om finansiel virksomhed og såfremt Sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

Sparekassen har også mulighed for at lukke for indløsning af garantkapital, selvom ovenstående er overholdt.

Kan en virksomhed opstille som kandidat til repræsentantskabet?

Ja, hvis der er tale om en personligt ejet virksomhed (samme juridiske enhed).

Kan et ApS, I/S, A/S eller en forening opstille som kandidat til repræsentantskabet?

Nej, men virksomhedens ejer eller foreningens formand/kasserer kan afgive stemme.

Kan man stemme og opstille til repræsentantskabet i alle valgkredse?

Nej, man skal opstille og stemme i den valgkreds, hvor man har sit garantindskud.

Kan jeg give mit adgangskort til en anden?

Nej. Adgangskortet er personligt.

Kan der stemmes via E-mail?

Nej, ikke via E-mail. Men der udsendes log-in oplysninger, så du kan stemme via Sparekassen Thys hjemmeside.