Vi har her samlet en oversigt over de mest stillede spørgsmål, når det handler om at være garant i Sparekassen Thy. Mangler du svar på noget, der ikke fremgår her, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvad er garantkapital?

Garantkapital indgår i sparekassens egenkapital og er ikke omfattet af Garantiformuen.

Pengene er altså tabt, hvis Sparekassen Thy går konkurs.

Udbytte på din garantkapital

Den årlige tilskrivning af udbytte på din garantkapital sker den 1. april ud fra størrelsen af garantkapitalen i det foregående kalenderår.

Det er sparekassens bestyrelse, der foreslår renteniveauet, der derfor er et udtryk for bestyrelsens ønske for garantkapitalens forrentning. Den faktiske årlige forrentning af garantkapitalen besluttes en gang årligt af repræsentantskabet i forbindelse med sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde og udbetales herefter.

Reglerne for garantkapital vil fremgå af sparekassens vedtægter

Den aktuelle rente fremgår af prislisten under Indlån/Garantkapital.

Hvordan bliver jeg garant i sparekassen?

Du kan blive garant ved at tegne garantkapital for mindst 5.000 kr. og højest 100.000 kr.
Du kan kun tegne garantkapital i ét valgområde.

Hvordan stemmer jeg til repræsentantskabet?

Der udsendes stemmeseddel til alle stemmeberettigede garanter. Stemmefristen er 15. november i valgåret.

Man kan afgive sin stemme elektronisk på vores hjemmeside via tilsendte koder eller aflevere stemmesedlen i en af sparekassens afdelinger, senest den 15. november.

Kan jeg deltage i garantmøde i et andet valgområde end mit eget?

Ja, du kan frit vælge garantmøde, så længe der er ledige pladser.

Hvad er Sparekassen Thys repræsentantskab?

Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed og vælges af garanterne.
Repræsentantskabet vælger medlemmer til sparekassens bestyrelse.

Hvad er stemmevægt?

Eksempel:

  • Du har tegnet garantkapital for 10.000 kr., hvilket vægter med 10.
  • Hvis du har tegnet garantkapital for 5.000 kr., vægtes det med 5.

Stemmevægten kan højst være 20, selvom garantindskuddet er mere end 20.000 kr.

Er garantkapital bundet i sparekassen?

Sparekassens rentepolitik er, at garanterne ikke skal være bundet. Garanterne kan til enhver tid indløse deres garantkapital.

Sparekassens bestyrelse kan dog til enhver tid ændre rentepolitikken.

Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af garantstemmer ikke derved bringes under 1.000, såfremt garantkapitalen ikke bliver mindre end 1 mio. kr. og såfremt sparekassens kapitalgrundlag ikke bliver mindre end kapitalkravet i henhold til lov om finansiel virksomhed og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

Sparekassen har også mulighed for at lukke for indløsning af garantkapital, selvom ovenstående er overholdt.

Kan en virksomhed opstille som kandidat til repræsentantskabet?

Ja, hvis der er tale om en personligt ejet virksomhed (samme juridiske enhed).

Kan et ApS, I/S, A/S eller en forening opstille som kandidat til repræsentantskabet?

Nej, men virksomhedens ejer eller foreningens formand/kasserer kan afgive stemme.

Kan man stemme og opstille til repræsentantskabet i alle valgområder?

Nej, man skal opstille og stemme i det valgområde, hvor man har sin garantkapital.

Kan jeg give mit adgangskort til en anden?

Nej. Adgangskortet er personligt.

Kan der stemmes via E-mail?

Nej, du kan ikke stemme via E-mail. Men der udsendes log-in oplysninger, så du kan stemme via Sparekassen Thys hjemmeside.