Når du handler i netbutikker og webshops, kan du fremover opleve, at dit betalingskort skal have tilknyttet en "Secure kode".

Du skal derfor bruge linket herunder til at registrere dit betalingskort: 

https://enroll.3dsecure.no/nets-nemid-enroller/EnrollSite

Secure koden i praksis

Når du har registreret dit kort og efterfølgende vil handle hos en webshop, der bruger secure-løsningen, vil du modtage en sms med en éngangskode.

- På den måde er du sikret mod misbrug af dit kort og kortoplysninger.

Ændring af dine oplysninger

Hvis du skifter mobilnummer eller får et andet betalingskort, som du ønsker tilknyttet, skal du blot gå tilmeldingsproceduren igennem igen.