Bestyrelsen i Sparekassen Thy har netop godkendt halvårsregnskabet med et overskud på 78,5 mio. kr. før skat. Der er tale om et halvårsregnskab, der er præget af høj aktivitet og fortsat tilgang af mange nye kunder.

Høj aktivitet giver fremgang
I første halvår 2017 har der været meget høj aktivitet. Især investeringsområdet har bidraget flot til fremgangen, hvor lysten hos kunderne til at investere både pensions- og frie midler i de investeringsprodukter, vi har på hylderne, har været markant stigende.

Der er samtidig flere og flere af vores kunder, der handler helårsboliger og sommerhuse, hvortil kommer, at mange nu investerer i deres nuværende boliger. Vi mærker også øget investeringslyst hos vores mange virksomhedskunder. Det giver øget aktivitet her i sparekassen, hvor vi glæder os over, at vores udlån fortsat er stigende, udtaler direktør Ole Beith.

Hertil kommer, at de senere års store tilgang af nye kunder fortsætter her ind i 2017, hvilket vi betragter, som et kvalitetsstempel af den service alle vores medarbejdere yder hver dag og at vores produktudbud er konkurrencedygtigt både i omfang og pris. Det er jo det, der bærer fremgangen, at kunderne kan lide det, vi yder her i sparekassen, siger Ole Beith.    

Resultaterne følger med
Nettorente- og gebyrindtægterne stiger fra 171 mio. kr. i 2016 til 173 mio. kr. i 2017, selvom rentedelen er faldende fra 100 mio. kr. til 96 mio. kr. primært som følge af stigende konkurrence i markedet.

Faktisk viser vores udlån igen i 2017 stigende tendenser med en vækst på ca. 7%. Omvendt så har den højere aktivitet givet en flot fremgang på gebyr og provisionsindtægterne, udtaler direktør Ole Beith.

Leasingaktiviteten er stigende
Leasing selskabet Krone Kapital A/S, som Sparekassen Thy ejer 50%  af, har også mærket investeringslysten med stigende appetit på leasingløsninger.

Det kan vi mærke hos vores kunder i Krone Kapital, og i sparekassen er vi virkelig glade for, at vi har leasingproduktet på hylden. Det gør os nemlig i stand til at dække vores kunders leasingbehov. Resultatet i Kronekapital for første halvår bidrager med mere end 5 mio. kr.
 
Kursreguleringer i flot fremgang
Sparekassens fondsbeholdning på ca. 1,9 mia. kr. har i 1. halvår samlet set givet fornuftige afkast. Obligationerne bidrager positivt med 2,2 mio. kr., mens aktier bidrager positivt med 16 mio. kr. De samlede kursreguleringer lander på 19,2 mio. kr. mod sidste års mere beskedne 1,9 mio. kr. Den gode fremgang i aktier stammer primært fra en positiv udvikling i de sektorselskaber, vi er medejere af, siger Ole Beith.
 
Omkostninger stiger, men nedskrivninger falder
Det fremgår tillige af halvårsrapporten fra Sparekassen Thy, at udgifter til personale og administration er steget fra 104,7 mio. kr. i 2016 til 111 mio. kr. i 2017. Stigningen skyldes primært stigende IT omkostninger, hvor der løbende investeres i nye løsninger til både kunder og den interne drift.

Det er en nødvendighed for i fremtiden at være konkurrencedygtige, men det tager lidt tid, inden der kan høstes på investeringerne.
Omvendt kan de forbedrede økonomiske forhold, som vores kunder mærker, ses på nedskrivningskontoen. Kontoen for nedskrivninger er således faldet fra 19,8 mio. kr. til 7 mio. kr. Det er et ekstremt lavt niveau, men ikke overraskende, når konjunkturerne går den rigtige vej.

Som pengeinstitut i et landbrugsområde er det da også glædeligt at se, at mange af vores landbrugskunder igen har positiv indtjening, udtaler direktør Ole Beith.

Sparekassen Thy ser positivt på fremtiden
Vi har således al mulig grund til at se positivt på fremtiden, forretningen er fortsat i positiv udvikling, og vi har det økonomiske grundlag for at investere i nye aktiviteter og forretningsområder, udtaler Ole Beith.

Sparekassens koncern solvensprocent er pr. 30. juni 2017 opgjort til 19,1 %. Periodens overskud er ikke medregnet ved opgørelsen af solvensen. Ved indregning af periodens resultat kan solvensprocenten opgøres til 20,2 %.
Det individuelle solvensbehov er samtidig faldet fra 9% i 2016 til 8,9% i 2017, og dermed kan den solvensmæssige overdækning beregnes til 10,2%, svarende til 579 mio. kr.
 
Det bedste halvårsregnskab i sparekassens historie, præget af udvikling og fremgang på mange områder. Det kan vi kun være tilfredse med, slutter direktør Ole Beith.

Se hele rapporten her: Halvårsregnskab 2017
 - eller udvalgte tal i skemaet herunder:

 

Sparekassen Thy koncern
30/6-2016 30/6-2017 Ændring
Nettorenter  99.633 95.792 -3,86%
Gebyr og provisioner 68.081 77.140 13,31%
Udgifter til personale og administration  104.626  111.026  6,12%
Kursreguleringer  1.940  19.179  888,61%
Nedskrivning på udlån  19.848  6.962  -64,92%
Resultat før skat  50.559  78.479  55,22%
Resultat efter skat  37.680  62.974  67,13%
  30/6-2016 30/6-2017 Ændring
Udlån  3.623.828  3.879.542  7,06%
Indlån  4.835.596  5.286.362  9,32%
Balance  7.130.935  8.608.898  20,73%
Garantkapital  320.951  345.187  7,55%
Egenkapital  1.208.359  1.346.881  11,46%
Solvensprocent  18  19 4,37%