I medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71 og § 77a – d, f, bekendtgørelse om lønpolitik, CRR forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik i Sparekassen Thy.

Lønpolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildelingen af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med sparekassens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder at aflønning af sparekassens ansatte er i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivningen i øvrigt.

Lønpolitik gældende for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelse for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner i Sparekassen Thy. 

Bestyrelse og direktion 

Repræsentantskabet har besluttet, at bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Bestyrelsen har besluttet, at direktionen aflønnes med en fast løn.

Der udbetales således ikke variable løndele til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året. 

Væsentlige risikotagere

Bestyrelsen udpeger efter behov og minimum årligt de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil. Det vurderes, at følgende personer er væsentlige risikotagere i Sparekassen Thy: 

 • Kreditdirektør Simon Kristensen
 • Økonomi- og IT-chef Jakob Haaning
 • HR-chef Hanne Bro Odde
 • Områdedirektør Per Knudsen
 • Marketingschef Jakob Hedegaard Madsen
 • Investeringschef Anders Kristian Pugdahl Pedersen
 • Investeringsrådgiver Else Petermann
 • Complianceansvarlig Torben H. Hansen
 • Risikoansvarlig Vibeke Andersen
 • Revisionschef Anne Louise Houmøller Krog
 • Afdelingsleder Michael Axelsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
 • Kortansvarlig Per Brink Rasmussen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
 • Souschef Erik Krogsgaard Nielsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
 • Erhvervsrådgiver Finn Holst, (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)

Vederlæggelsen af væsentlige risikotagere varetages af sparekassens direktion.

Der udbetales ikke performanceafhængige løndele til væsentlige risikotagere, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året. I tilfælde af ekstraordinær stor arbejdsbyrde/-indsats kan der i særlige tilfælde tildeles et engangsbeløb. 

Ansatte i kontrolfunktioner m.v. 

Der udbetales ikke performanceafhængige løndele til ansatte i kontrolfunktioner, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året. I tilfælde af ekstraordinær stor arbejdsbyrde / -indsats kan der i særlige tilfælde tildeles et engangsbeløb.

I tilknytning til ovennævnte lønpolitik, der gælder for de angivne persongrupper, gælder følgende regler for aflønning af samtlige ansatte i sparekassen, når de udfører de beskrevne aktiviteter:

Aflønning af sparekassens ansatte, der til forbrugere rådgiver om samt yder eller bevilger kredit mod pant eller ved anden tilsvarende sikkerhedsstillelse i fast ejendom, fastlægges, så der er overensstemmelse med sparekassens forpligtelser efter god skik reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Aflønning til de ansatte må ikke tilskynde til risikotagning, som overskrider sparekassens risikoprofil. Derudover er aflønningen uafhængig af antallet af eller andelen af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål. 

Aflønning til den beskrevne persongruppe sker alene i henhold til indgået overenskomst. Der udbetales ikke performanceafhængige løndele til øvrige ansatte i sparekassen ud over, hvad der følger af indgået overenskomst. I tilfælde af ekstraordinær stor arbejdsbyrde / -indsats kan der i særlige tilfælde tildeles et engangsbeløb. 

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Vedtagelse og årlig gennemgang af lønpolitikken

Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse på repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til sparekassens udvikling. Vedtagne ændringer til lønpolitikken forelægges endvidere til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

Efterlevelse af lønpolitikken og kontrol med dens efterlevelse

Sparekassen Thys bestyrelse har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse. Sparekassen Thys bestyrelse fastsætter nærmere retningslinjer for kontrol med lønpolitikkens efterlevelse, der bl.a. sikrer, at der mindst én gang om året foretages kontrol af, om lønpolitikken efterleves. Resultatet heraf rapporteres til bestyrelsen. 

Vedtaget af bestyrelsen den 28. februar 2017 og forelagt og godkendt på repræsentantskabsmøde den 28. marts 2017.