Behandling af kundens personoplysninger

Formål med behandling af personoplysning

Formål med behandling af personoplysninger Sparekassen Thy behandler oplysninger om kunden til brug for udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art, herunder i forbindelse med:

 • betalinger
 • kunderådgivning
 • kundepleje
 • kundeadministration
 • kreditvurdering
 • markedsføring og
 • opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Bruger kunden kredit- eller betalingskort, netbank, eller anden betalingsformidling m.v., henter Sparekassen Thy oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Det gør Sparekassen Thy for, at Sparekassen Thy kan gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Sparekassen Thy indhenter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger Sparekassen Thy, om der er oplysninger registreret om kunden i Sparekassen Thys koncernforbundne selskaber, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Sparekassen Thy opdaterer oplysningerne løbende. 

I forbindelse med ind- og udbetalinger af enhver art indhenter Sparekassen Thy oplysninger fra indbetalere, forretninger, pengeinstitutter og andre med henblik på at gennemføre betalingen korrekt og for at overholde lovgivningen samt udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter m.v. 

I overensstemmelse med hvidvasklovgivningen indhenter Sparekassen Thy løbende oplysninger om formålet med og det tilsigtede omfang af kundeforholdet med Sparekassen Thy. Dette kan også ske fra selskaber i koncernen. Der indhentes desuden løbende oplysning om, hvor kundens midler stammer fra og om usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre. I øvrigt indhenter Sparekassen Thy oplysninger, som Sparekassen Thy efter en risikovurdering, finder nødvendige for at sikre opfyldelse af loven. 

Sparekassen Thy modtager oplysninger fra koncernselskaber ved disses underretning til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) efter hvidvasklovgivningen. Derudover modtager Sparekassen Thy oplysninger om dig fra koncernselskaber og samarbejdspartnere herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter, i de tilfælde hvor kunden har givet samtykke, eller lovgivningen giver mulighed herfor.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør. 

For at sikre at kunden kan handle værdipapirer gennem Sparekassen Thy, indhenter Sparekassen Thy oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer og/eller andre oplysninger krævet af myndighederne, når det er relevant til brug for indrapportering af kundens handler med værdipapirer til myndighederne. 

Sparekassen Thy opbevarer kun kundens oplysninger, så længe der er et formål med opbevaringen, herunder så længe oplysningerne er relevante og nødvendige.

Grundlag for behandling af kundens personoplysninger

For at være kunde hos Sparekassen Thy er kunden forpligtet til at give Sparekassen Thy en række oplysninger som følge af lovgivningen. 

Lovgrundlaget for Sparekassen Thys behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder 

 • Betalingsloven
 • Bogføringsloven
 • Databeskyttelsesloven
 • Hvidvaskloven
 • Vilkår, betingelser og håndtering af persondata
 • Kreditaftaleloven
 • Skattekontrolloven

Derudover kan der ske behandling af kundens oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, kunden har indgået eller overvejer at indgå med Sparekassen Thy, eller hvis kunden har givet sit samtykke.

Sparekassen Thy foretager endvidere behandling af kundens oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for Sparekassen Thy. Det kan f.eks. være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af

IT- og betalingssikkerheden samt til direkte markedsføring.

Videregivelse af oplysninger om kunden

Sparekassen Thys ansatte og ansatte i koncernselskaber har tavshedspligt. Oplysninger om kunden videregives kun med kundens samtykke, eller når Sparekassen Thy er forpligtet eller berettiget til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen. 

Oplysninger om kundeforhold kan f.eks. videregives uden samtykke til selskaber i Sparekassen Thys koncern og samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver. Oplysninger om kunden kan f.eks. også videregives uden samtykke til: 

 • SKAT, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), herunder
 • Hvidvasksekretariatet, Nationalbanken og andre offentlige myndigheder, når Sparekassen Thy er forpligtet til videregivelsen
 • Andre pengeinstitutter m.v. til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre ved kreditvurdering og kundens misligholdelse af aftaler

Indsigt i kundens personoplysninger

Kunden kan få indsigt i, hvilke oplysninger Sparekassen Thy behandler om kunden, hvor de stammer fra, og hvad Sparekassen Thy anvender dem til. Kunden kan få oplyst, hvor længe Sparekassen Thy opbevarer kundens data og eventuelle modtagere af kundens data, i det omfang de måtte være blevet videregivet. 

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Sparekassen Thys forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Sparekassen Thys know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Berigtigelse eller sletning af kundens personoplysninger

Hvis de oplysninger, Sparekassen Thy behandler om kunden, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har kunden ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Med mindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende har kunden ret til, at Sparekassen Thys behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Sparekassen Thys legitime interesser går forud for kundens interesser.

Begrænsning af behandling

Hvis kunden bestrider korrektheden af de oplysninger, som Sparekassen Thy har registreret om kunden, eller har kunden gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for, kan kunden kræve, at Sparekassen Thy begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Sparekassen Thys legitime interesser går forud for kundens interesser.

Hvis kunden har krav på sletning af de oplysninger, som Sparekassen Thy har registreret om kunden, kan kunden i stedet anmode Sparekassen Thy om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis behandling af de oplysninger, Sparekassen Thy har registreret om kunden, alene er nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan kunden ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. 

Sparekassen Thy har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende eller kunden har givet sit samtykke hertil.

Indsigelse mod behandling

Hvis Sparekassen Thy behandler oplysninger om kunden på baggrund af kundens legitime interesse, har kunden mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen. 

Dataportabilitet

Hvis Sparekassen Thy behandler oplysningerne om kunden på baggrund af kundens samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har kunden ret til at få de oplysninger, kunden selv har leveret til Sparekassen Thy, udleveret i et elektronisk format. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis kunden har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan kunden til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Kundens tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke.

Klage over behandling af oplysninger

Klager over Sparekassen Thys behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysning

Sparekassen Thy kan kontaktes på

Hovedkontor:

Sparekassen Thy, Hovedkontoret, Store Torv 1, 7700 Thisted

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sparekassen Thys CVR-nr.: 24255816