Ole Beith, Sparekassen Thy

Kundeinformation om negative renter i medierne

Fra en række danske medier fremgår det, at et af de største danske pengeinstitutter er stævnet i en sag om fejlagtigt opkrævede negative renter. Stævningen er udtaget af Forbrugerombudsmanden.

Det centrale i sagen er, at Forbrugerombudsmanden er uenig i, at pengeinstituttets forretningsbetingelser har givet dem mulighed for at opkræve negative renter på udvalgte kontotyper til privatkunder. Der er tale om børneopsparingskonti, børnebørns-, gaveopsparings-, personskadeerstatnings-, ratepensions-, selvpensions-, kapitalpensions-, basale betalings- og basale indlånskonti.

I Sparekassen Thy forholder vi os ikke til den konkrete sag, men til de faktuelle elementer omkring vores kundeforhold, der var gældende i perioden med negative renter, som vi her gerne vil redegøre for.

Specifikt for privatkunderne i Sparekassen Thy

Vores privatkunder stiftede bekendtskab med negative renter først gang den 1. juni 2020, hvor kunderne inden blev varslet individuelt med brev i eBoks eller via fysisk brev. I samme periode blev der varslet via dagspressen. Den negative rente blev indført med -0,75% for alm. indlån over kr. 500.000 (kundeniveau) og for pensionskonti over kr. 25.000 (kontoniveau) for kunder med NemKonto i Sparekassen Thy.

Grænsen på kundeniveau blev nedsat fra kr. 500.000 til kr. 250.000 på alm. indlån med ikrafttrædelse fra den 1. marts 2021. Den 1. februar 2022 blev grænsen ændret igen, hvor den blev nedsat til kr. 100.000.

Den 1. august 2022 blev renten ændret fra minus 0,75% til minus 0,25%, og den 1. oktober 2022 blev alle negative renter helt fjernet i Sparekassen Thy.

Børneopsparingskonti har ikke været omfattet af negative rente i Sparekassen Thy.

Mulighed for at klage

Det er forventeligt, at det optager mange, at der nu sås tvivl om pengeinstitutters ret til at opkræve negative renter fra 2020 til 2022, men her er det vigtigt at tilføje, at Finanstilsynet, der er tilsynsmyndighed for alle danske pengeinstitutter, i 2020 vurderede, at regler om god skik for finansielle virksomheder og lov om betalingskonti ikke forhindrede indførelse af negativ rente.

EU-Kommissionen har tillige vurderet, at det ikke er i strid med reglerne, at der opkræves negativ rente, og endelig har det finansielle ankenævn afgjort flere sager, hvor klageren ikke har fået medhold i, at det er forkert at opkræve negativ rente.

Sparekassen Thy er af den opfattelse, at der gennem hele forløbet har været grundlag for at opkræve de negative renter i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Hvis du ønsker at klage og sikre, at dit eventuelle krav ikke forældes, har du mulighed for at klage til Det finansielle ankenævn, der har oprettet et særligt spor til håndtering af sagerne.

Kontakt din rådgiver

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.